Байгал далай

Дулма Сунрапова - Байгал далай

Текст песни:

Турэл Буряадайм Байгал далай
Туби дэлхэйгээр суурханхай,
Эбхэрмэ гое долгинуудаа
Эрье дээгуур сасана.

Припев: Ульгэр туухэтэ Байгал далай
Убгэн буурал баабай абамнай!
Алдарта арюун далайгаа
Арад зоноороо гамнан хайрлая !

2к. Олон мурэнууды(е) холын холоhоо
Суранзан хусоор татанаш,
Ольхоной эрье эзэлhээр,
Уhан хунжэлоор тойронош!

3к. Домог туухэтэ Байгал Далай
Дуулим Буряадайм шэмэг лэ!
Буян хэшэг угэhэн
Баян далайдаа мургэе!

Исполнитель: 
Год: 
Жанр: 
Информация о песне: 
Слова и музыка: Дулма Сунрапова Аранжировка: Павел Карелов
Тема песни: 
Чувства: